Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš internetový obchod, před nákupem si prosím přečtěte pozorně podmínky...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Internetového obchodu   : www.mimi-sekac.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
Provozovatel                   : Monika Rainhartová, Pražského povstání 1999,Benešov 25601
Identifikační číslo             : 45130426 

ŽL vydán OŽÚ Benešov, 8.1.2001,  j.č. 75/01/2/T01  ev.č.320100-109953-00

Neplátce DPH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu
občanským zákoníkem, platným od 1.1.2014 (dále jen„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

REGISTRACE

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Registrace je dobrovolná a nezavazuje kupujícího ke koupi zboží. Je ale nezbytná, pokud bude kupující chtít uplatnit jakoukoliv slevu, rezervaci zboží nebo vstupovat do diskuzí.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Každé uzavření a odeslání objednávky, se považuje za závazné a kupující je povinen následně uhradit a převzít  zásilku. Případné zrušení objednávky,  je možné písemně, nebo telefonicky v den přijetí objednávky do 20:00, objednávky došlé  po této hodině, následující pracovní den do 20:00. 

Případné nepřevzetí zásilky na dobírku, se považuje za porušení kupní smlouvy. V takovém případě bude kupujícímu doúčtováno poštovné + manipulační poplatek ve výši 400,- Kč se splatností 7 dnů a následně vymáháno, včetené případného úroku z prodlení ve výši 0,5% denně. Za doručení doúčtování, se v tomto případě považuje i nepřevzetí zásilky.

Tímto  není nijak dotčeno odstoupení od smlouvy v 14ti denní zákonné lhůtě - viz níže. 

1.12. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodu www.mimi-sekac.cz je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu, obsahující onformace o :
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku internetového obchodu www.mimi-sekac.cz)
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
1.17. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady
kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,
seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
1.18. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.19. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.20. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
1.21. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
1.22. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením
možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
1.23. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupnísmlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Uzávěrka objednávek, je každý všední den do 20:00. Objednávky přijaté s platbou na dobírku a objednávky s platbou předem na účet  a zaplacené do této doby, jsou zpravidla odesílány následující den, pokud nenastanou nějaké překážky, bránící v odeslání.Objednávky přijaté po této hodině,  již spadají do uzávěrky následujícího dne. V případě prodloužení odesílací doby, je o tom objednávající informován telefonicky, nebo e-mailem. 

1.25. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Doručení Českou poštou : 

A) při platbě na dobírku - a 1-10 položek v balíčku je poštovné 148,-Kč, 

B) při platbě na dobírku - a 11 a více položek v balíčku je poštovné 158,-Kč

C) při platbě předem na účet a 1 - 10 kusů v balíčku  je poštovné 88,-Kč.

D) při platbě předem na účet a 11 a více kusů v balíčku  je poštovné 98,-Kč.

Balné neúčtujeme.

     Platbu proveďte na účet č. 129292972/0300  jako  VS uveďte prosím číslo objednávky, bez  tohoto údaje nelze platbu spárovat.

     U platby předem, odesíláme zboží následující pracovní den po obdržení celé částky na náš účet.

 1.26. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí sedále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, pokud je prodávající uvádí.
1.27. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
1.28. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
1.29. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
1.30. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.19), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu.

1.31. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
1.32. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.33. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy:
1.33.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
1.33.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
1.33.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu
1.33.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
1.33.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
1.33.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
1.33.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
1.33.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
1.34. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.33 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením  občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  dnů od převzetí zboží, přičemž
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně, ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
1.35.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat  na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího, nebo elektronicky na email info@mimi-sekac.cz .
1.36. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 
1.37. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.34 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na nejlevnější prokázaný způsob dopravy do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající odkupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
1.38. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.39. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.40. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.Í

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.41. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.42. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.43. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
1.44. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.45. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy  občanského zákoníku.
1.46. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá jiné vady než popsané. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.46.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.46.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.46.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.46.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.46.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.47. Ustanovení uvedená v čl. 1.46 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.48. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.
1.49. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v
sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.50. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.51. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
1.52. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
1.53. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@mimi-sekac.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.54. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

Váš dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam

© www.mimi-sekac.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace